Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

VRM - Remote Monitoring

Monitor, manage and optimise your Victron Energy systems remotely and catch potential issues early by setting alerts and alarms. With the most up-to-date Remote Monitoring solution on the planet, you are always in perfect control, from anywhere in the world.

VRM is free and works with a GX-device such as the Cerbo GX with internet connection or the GlobalLink 520 for smaller systems. 

Monitor

Real-time insight. Complete control

Monitor the battery state of charge, power consumption, power harvest from solar, generator and mains in real-time. Optimise the energy harvest and usage with history graphs and detailed analytical reports. Catch potential issues early by setting alerts and follow up on alarms to prevent definitive system failure.

Manage

Install anywhere. Manage from everywhere

Easily check the shore power connection and battery temperatures, switch on the inverter, (auto)start/stop generators or even set quiet periods to avoid starting the generator in the middle of the night. With VRM you can change any setting, follow up on alarms, perform diagnostic checks and resolve challenges from wherever you are.

Optimise

Adjust to real-life in real-time

With ever changing real-life circumstances in off-grid, insight and action based on real-time parameters are crucial for optimal system performance and its usage. With VRM, intelligent rules are easily set up so the system can counter real-life issues in real-time. With insights in data, off-grid users can adapt their energy usage behaviour to better balance with the energy harvest, for instance using heavy appliances only when the solar yield is sufficient.

Proactive maintenance services

Achieve peace of mind in off-grid

Thanks to the know-how that powers our connected products, VRM offers the highest level of control. Multiple systems can easily be monitored and managed from remote. Site visits are no longer always necessary and can be better prepared when needed. Working with VRM means new business opportunities such as proactive service and maintenance contracts for installer professionals.

Experience the power of VRM

See remote monitoring in action, experience VRM in thousands of real-life installations worldwide or log in to get started.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου