Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Γαλβανικός απομονωτής VDI-16, VDI-32 και VDI-64

Ο γαλβανικός απομονωτής αποτρέπει ηλεκτρολυτική διάβρωση. Εμποδίζει το άμεσο ρεύμα χαμηλής τάσης που εισέρχεται στο σκάφος σας από το καλώδιο γείωσης της παροχής ρεύματος στην παραλία. Αυτά τα ρεύματα μπορούν να προκαλέσουν την διάβρωση στα μέρη που είναι σε επαφή με το νερό όπως το κύτος, έλικας και άξονα κάτω από το σκάφος.
Ο γαλβανικός απομονωτής αποτελείται εσωτερικά από δύο διόδους οι οποίες συνδέονται αντιπαράλληλα. Όταν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, οι δίοδοι επιτρέπουν τη διέλευση ρεύματος και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά μόνο πάνω από μια ορισμένη τάση κατωφλίου. Η τάση στην οποία ο συνδυασμός διόδων γίνεται αγώγιμος είναι τα 1,4 V DC.

Ο απομονωτής συνδέεται απευθείας μετά τη σύνδεση 230 V του σκάφους σας. Η τάση διέλευσης από το γαλβανικό απομονωτή είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά δυναμικού μεταξύ μετάλλων. Το αποτέλεσμα είναι να μην επιτρέπεται η διέλευση αυτής της χαμηλής τάσης, και επομένως ο γαλβανικός απομονωτής θα αποτρέπει τα ηλεκτρολυτικά ρεύματα. Ωστόσο, αν υπάρχει (υψηλότερη) τάση σφάλματος στο κύκλωμα AC, οι δίοδοι θα επιτρέψουν τη διέλευση ρεύματος και η συσκευή προστασίας από ρεύμα διαρροής θα διακόψει το κύκλωμα.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου